Резултати от селекция за преподавателска и непреподавателска мобилност за Академичната 2017/2018

Разпределение на квоти 2017-2018

ОСЗ С цел преподаване С цел обучение Общо
ФХН 11 1 12
ПФ 6 4 10
ФПН 3 0 3
ФМИ 4 2 6
ФТН 4 2 6
КОЛЕЖ 1 0 1
ДИКПО 2 0 2
31 9 40

 

Класиране за преподавателска мобилност

ФХН

 1. проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки
 2. преподавател Гергана Георгиева Герова – преподавател в катедра Германистика към Факултета по хуманитарни науки
 3. преподавател Бюлент Али Кърджалъ преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 4. проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – преподавател в катедра Руски език към Факултета по хуманитарни науки
 5. доц. д-р Венета Петрова Янкова преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 6. проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова – преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 7. преподавател Менент Османова Шукриева преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 8. ас. д-р Радостина Владкова Игликова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки
 9. ст. преп. Христина Стоянова Христова – преподавател в катедра Руски език към Факултета по хуманитарни науки
 10. проф. д-р Надка Николова Николова – преподавател в катедра Български език към Факултета по хуманитарни науки
 11. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

 1. гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет
 2. доц. д-р Росица Петрова Михайлова – преподавател в катедра Социална работа към Педагогическия факултет
 3. доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – преподавател в катедра Педагогика и управление на образованието към Педагогическия факултет
 4. гл. ас. д-р Пламен Стефанов Петков – преподавател в катедра Специална педагогика към Педагогическия факултет
 5. доц. д-р Керанка Георгиева Велчева – преподавател в катедра Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика към Педагогическия факултет
 6. проф. д-р Живка Енчева Военкинова – преподавател в катедра Социална педагогика към Педагогическия факултет

ФПН

 1. доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев – преподавател в катедра „География и регионално развитие“ към Факултета по природни науки;
 2. асистент Веселин Пенчев Петков – преподавател в катедра „География и регионално развитие“ към Факултета по природни науки;
 3. доц. д-р Петя Николаева Петкова – преподавател в катедра „Физика и астрономия“ към Факултета по природни науки;

ФМИ

 1. доц. д-р Радостина Петрова Енчева – преподавател в катедра Алгебра и геометрия към Факултета по математика и информатика;
 2. проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков – преподавател в катедра Компютърни системи и технологии към Факултета по математика и информатика
 3. доц. д-р Радка Пенева Русева – преподавател в катедра Алгебра и геометрия към Факултета по математика и информатика
 4. гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов – преподавател в катедра Математически анализ към Факултета по математика и информатика

ФТН

 1. ас. инж. Драгомир Иванов Василев – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки
 2. доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки
 3. проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки
 4. гл. ас. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков – преподавател в катедра Комуникационна и компютърна техника към Факултета по технически науки

Колеж – Добрич

 1. асистент Илхан Ибрям – преподавател в катедра Информатика и Математика на Колеж-Добрич към Шуменския университет.

ДИКПО

 1. доц. д-р Нели Стойчева Димитрова – преподавател в катедра Науки за образованието на ДИКПО-Варна към Шуменския университет;
 2. проф. д.ф.н Антоанета Петрова Алипиева – преподавател в катедра Науки за образованието на ДИКПО-Варна към Шуменския университет;

 

Класиране с цел обучение

ФХН

 1. ас. д-р Александра Стефанова Александрова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

 1. преп. Христина Коларова-Василева – преподавател в катедра Социална работа към Педагогическия факултет
 2. доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова – преподавател в катедра Визуални изкуства, теория и методика към Педагогическия факултет
 3. гл. ас. д-р Наташа Любомирова Колева – преподавател в катедра Педагогика и управление на образованието към Педагогическия факултет
 4. доц. д-р Божена ЛевонТакворян-Солакян – преподавател в катедра Социална педагогика към Педагогическия факултет

ФМИ

 1. доц. д-р Румяна Стойкова Златева  – преподавател в катедра Икономика и математическо моделиране към Факултета по математика и информатика
 2. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – преподавател в катедра Икономика и математическо моделиране към Факултета по математика и информатика

ФТН

 1. гл .ас. д-р Здравко Юриев Кузманов – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки;
 2. доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова – преподавател в катедра Управление на системите за сигурност към Факултета по технически науки

Служители

 1. Стефка Недялкова Александрова – служител в Ректорска канцелария към Шуменски университет
 2. инж. Иван Огнянов Николов – служител във Факултета по технически науки;
 3. Мирослава Ангелова Зяпкова – служител в Учебен отдел към Шуменски университет
 4. Дияна Димитрова Донева – служител във Финансово-счетоводен отдел към Шуменски университет
 5. Мариана Апостолова Петева – ръководител на Университетска библиотека към Шуменски университет
 6. Мари Артюн Мамасян-Мануелян – специалист в катедра Социална педагогика в Педагогически факултет към Шуменски университет

 

Резерви

ФХН

 1. ст. преп. Аглика Добринова Добрева – преподавател в катедра Германистика към Факултета по хуманитарни науки
 2. гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 3. проф. д-р Марияна Иванова Стефанова – преподавател в катедра Български език към Факултета по хуманитарни науки
 4. доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 5. гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки
 6. гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова преподавател в катедра Турски език и литература към Факултета по хуманитарни науки
 7. гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки;
 8. гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки
 9. ст. преп. Снежана Спасова Обейд – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки
 10. гл. ас. д-р Деяна Вълчева Пенева – преподавател в катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки

ПФ

 1. проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет
 2. доц. д-р Теодора Николаева Симеонова – преподавател в катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт към Педагогическия факултет

ФТН

 1. гл. ас. д-р инж. Евгени Гришев Стойков – преподавател в катедра Геодезия към Факултета по технически науки
 2. ас. инж. Събин Иванов Иванов – преподавател в катедра Геодезия към Факултета по технически науки

Служители

 1. Деница Валентинова Петрова – специалист в катедра Руски език и катедра Турски език и литература във Факултет по хуманитарни науки към Шуменски университет
 2. Марияна Георгиева Христова – специалист в катедра Английска филология и катедра Германистика във Факултета по хуманитарни науки към Шуменски университет
 3. Илияна Георгиева Николова – ръководител на Университетско издателство към Шуменски университет