Outgoing Student Mobility for StudiesAPPLYING FOR THE MOBILITY

І. Students and PhD students eligible to participate in a student mobility for Erasmus+ Studies shall meet the following criteria:

  1. They are enrolled as students at Shumen University in full or part-time training for acquiring a Professional Bachelor’s Degree, Bachelor’s Degree, Master’s Degree or a PhD Degree;
  2. At the time of applying for the program they have completed at least two semesters in the higher education system;
  3. At the time of applying, there are not more than two unsuccessfully taken exams;
  4. They can certify a certain proficiency of the language they will be taught in at the host organization.

ІІ. Student mobility for Studies is realized on subjects identical to or similar to those of their current curriculum.

ІІІ. Students can also carry out mobility so they can work on their thesis.

ІV. PhD student mobility is organized to conduct theoretical or practical research directly related to the topic of the dissertation or parts of it. The tasks that the PhD student should perform during mobility are agreed upon with the supervisor.

V. A host organization may be a Higher Education Institution with which the University of Shumen has an Agreement under the terms and conditions of the Erasmus+ program. The student chooses a host organization according to the relevant International Standard Classification of Education (ISCED-F 2013-Codes) code, depending on their major or their research interests (for the PhD Degree).

VІ. The University of Shumen periodically organizes competitions for realizing mobility by publishing an official invitation (by an ad in the site of the SHU). The student submits the following documents, within the given time limit:

  • A Certificate confirming successfully taken exams on the curriculum (with no more than two unsuccessfully taken exams) – this can be purchased from the University Bookstore;
  • An Application for participation or the online form
  • CV
  • Motivational Letter (in bulgarian).

VІI. След изтичане на срока за подаване на документи, се разглеждат подадените заявления на кандидатите и специалностите, в които се обучават. При наличие на кандидати, чиято специалност не е филологическа или обучението в приемащата институция няма да се състои на език, съответстващ на специалността на студентите, то те подлежат на изпит за проверка на езиковата компетентност. Назначава се комисия, която провежда с кандидатите писмен изпит за проверка на езиковата компетентност. Резултатът от изпита не трябва да е по-нисък от ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

VІІI. Административният Еразъм+ координатор обявява датата, часа и мястото за провеждане на изпита за езикова компетентност и разпраща същата информация по електронната им поща.

IX. Резултатите от изпита се прилагат към досиетата на кандидатствалите студенти.

В случай, че обучението няма да се проведе на английски, немски, руски или турски език, студентът трябва да представи сертификат за владеене на езика на обучение (поне В1 по Европейската езикова рамка или В2, в зависимост от изискванията на приемащата организация).

X. След провеждането на изпита за проверка на езиковата компетентност на студентите следва селекция на кандидатите. Административният Еразъм+ координатор обявява датата, часа и мястото на провеждане на интервю с кандидатите и разпраща същата информация по електронната им поща.

XI. Комисия (назначена от ректора) провежда интервю с кандидатите, като прави подбор на желаещите по критериите за подбор на студенти, утвърдени от АС на ШУ . След извършването на селекцията Административния Еразъм+ координатор изготвя протокол и попълва формуляр за оценка на кандидатурата.

XII. След финализиране на селекцията Административният Еразъм+ координатор обявява резултатите на сайта на Еразъм+. Кандидатите се уведомяват и по електронната поща.ОРГАНИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА

І. Одобрените студенти сключват с ШУ договор за безвъзмездна помощ, в който се указва начинът, по който ще бъде изплащан индивидуалният грант на студента, и периода на мобилността (взет от Академичния календар на приемащата институция).

ІІ. Студентът подготвя изискваните от приемащия университет документи и ги представя за подпис пред Катедрения и Институционалния Еразъм+ координатори. Катедреният и Административният Еразъм+ координатор оказват помощ на студентите при наличие на трудности при попълването на посочените документи.

ІІІ. Преди началото на студентската мобилност Студентът подготвя и подписва тристранно Споразумение за обучение (Learning agreement for studies) с ШУ и приемащата организация. В посочения документ се вписват всички подробности относно планираните дейности (дисциплини, курсове, модули на обучение, теми), включително и кредитите, които трябва да бъдат придобити в ШУ. За целта те предварително се уточняват с приемащата институцията и се консултират с Катедрения Еразъм-координатор. Принципът на изготвяне на индивидуалния учебен план предполага избор на дисциплини, идентични или сходни като съдържание на тези, които са заложени в предстоящия (следващ) семестър в текущия за студента учебен план. Задължително се залагат дисциплини, така че сборът от присъдените кредити при успешно полагане на изпит да е 30. При невъзможност да се комплектоват дисциплини, които да покриват цял предстоящ семестър, се избират такива, които предстоят да бъдат положени от студента в следващи учебни години (семестри).

ІV. Докторантите вписват в Споразумението за обучение темата на дисертационния си труд.

V. Студентите, осъществяващи мобилност, са задължени да заплащат академичните си такси към Шуменския университет в посочения за това срок.