Изходяща преподавателска мобилност с цел обучение


I. Право на участие в преподавателска мобилност с цел обучение имат всички преподаватели на основен трудов договор. Мобилността се осъществява по код, в който преподавателят преподава и  при  подписан договор с другата институция по съответния код.

II. Мобилност с цел обучение се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

III. Периодът на мобилност е минимум 2 дни и максимум 5 дни престой (не се включват дните за път).

IV. За периода на мобилността на преподавателите се отпуска финансова подкрепа, която се изчислява на база дневна ставка. За транспортните разходи се отпуска допълнителна подкрепа, размерът на която се изчислява с помощта на Калкулатор за разстояния на ЕК. При групова мобилност на преподаватели/служители, осъществена в един и същи времеви период с лично моторно превозно средство, пътните разходи по заложена ставка се предоставят единствено на един от групата.

V. Кандидатите за мобилност продават в Центъра за международно сътрудничество:

  • Заявление или онлайн формуляр
  • Споразумение за обучение, разписано от приемащата институция и прекия ръководител
  • Мотивационно писмо
  • Автобиография по образец
  • Сертификат за владеене на работния език или протокол за успешно положен изпит по езика на ниво В2 по Европейската езикова рамка и/или други документи, доказващи покриването на критерий 1. Кандидати, които не представят документ за владеене на езика, преминават през писмен изпит за проверка на езиковата компетентност. Изпитът е желателен, но не е задължителен.
  • копие на приложение към протокол от проведена/и информационна/и срещи със студенти. Образец на Приложението към протокола се заявява предварително в Центъра за международно сътрудничествo

Мобилност в една и съша приемаща организация се разрешава в рамните на 2 поредни мобилности.

VI. Кандидатите, одобрени за участие в мобилност, но не осъществили мобилност, подават доклад или декларация за отказ от правото си на конкретната мобилност до „Център за международно сътрудничество“. При липсата на документиран отказ същите имат право да подават документи за участие в програмата за следващата академична година само в случаите на незаети места.

VII. Селекция на кандидатите:

Комисията за селекция на преподаватели с цел преподаване и с цел обучение от основните структурни звена (ОСЗ) е различна и се назначава от Ръководителите им. Административният Еразъм+ координатор задължително присъства на Факултетската комисия.

Комисия за селекция на служители с цел обучение се назначава от Ректора и в състава ѝ влизат задължително Институционалният и Административният Еразъм+ координатор.

Селекцията на преподаватели се извършва на квотен принцип. Квотите се формират на базата на брой преподаватели в съответното ОСЗ.

След извършените селекции, Административният Еразъм+ координатор изготвя протоколи от селекциите и попълва Формуляр за оценка на кандидатурата, който прилага към досиетата на кандидатите.

След класиране на преподавателите и служителите на ниво ОСЗ, се назначава от Ректора Централна комисия, която разглежда одобрените кандидатури. Централната комисия се съгласява или предлага промяна на решенията на Факултетската комисия  и разрешава евентуално възникнали казуси.

При равен брой точки на двама или повече кандидати за мобилност с цел преподаване, в случаите когато броят на квотите налага да бъде класиран само един от тях  с най-голяма тежест е критерий № 8 – с предимство е кандидатът с повече точки по критерия. При равен брой точки по критерий № 8 кандидатите се класират по преценка на факултетската комисия.

Забележка: Ако към момента на подаване на документи за кандидатстване по мобилност преподавателят/служителят е бил в продължителен болничен (над един месец), две седмици преди отпътуване следва да приложи бележка от медицинско лице в уверение на това, че здравословното състояние на лицето позволява да се осъществи мобилност.

VIII. След финализиране на селекцията,  Административният Еразъм+ координатор обявява резултатите на сайта на Еразъм+, а кандидатите се уведомяват на служебния си имейл.


Организиране и отчитане на мобилността

I. Преподавателите, одобрени от комисиите, сключват с ШУ индивидуален договор, в който се указва начина, по който ще им бъде изплатен индивидуалния грант за периода на мобилността (посочен в споразумението за мобилност или от поканата).

II. Преподавателите и служителите в ШУ представят доклад-предложение в ЦМС не по-късно от три седмици преди заминаването.

III. След завръщането си, осъществилите мобилност лица предоставят на Административния Еразъм+ координатор отчетните документи, описани в индивидуалния му договор. Преподавателят задължително предоставя снимков материал, доказващ реализиране на дейностите, предвидени в програмата. Административният Еразъм+ координатор уведомява декана на съответния факултет в случай на ненавременно предадени отчетни документи по съответните мобилности. Деканите поемат задължението да указват съдействие при изпълнението на задачата. При липсата на доказателствен материал се отнемат 5 точки при следващо кандидатстване за мобилност.

Всички документи, представени в ЦМС, трябва да бъдат актуални.